Súťaž! Každý produkt vyhráva!

Dátum zverejnenia 1.6.2011

 

Štatút a pravidlá súťaže
1. Usporiadateľ a organizátor súťaže                      
Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra I, oddiel: SA, Vložka č.: 10349/N (ďalej len „HYZA“) a spoločnosť TESCOMA s.r.o., so sídlom Nimnická cesta 1495/21, 020 01 Púchov, IČO: 31 343 988, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.: 3015/R (ďalej len „TESCOMA“ a spoločne s HYZA len usporiadatelia).
2. Termín a miesto konania súťaže
Súťaž bude prebiehať v maloobchodných prevádzkach nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré predávajú produkty HYZA a to v termíne od 01.06.2012 do 31.07.2012  vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“ a „miesto konania súťaže“).
3. Účastníci súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby s adresou pobytu na území Slovenskej republiky, ktoré si v dobe konania  súťaže zakúpia na území Slovenskej republiky v ktorejkoľvek maloobchodnej predajni výrobky HYZA zaradené do spotrebiteľskej súťaže (označené súťažným samolepiacim kupónom na produkte).
Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť i viac krát za predpokladu, že zakaždým splní všetky súťažné podmienky.
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu bez akýchkoľvek podmienok a výhrad.
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom usporiadateľov  alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. Výhra nebude odovzdaná, resp. bude odobratá aj v prípade, ak usporiadateľ zistí, alebo bude mať podozrenie na spáchanie podvodného, prípadne iného nekalého konania zo strany účastníkov súťaže, alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
4. Princíp a podmienky súťaže
Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie produktu od spoločnosti HYZA a.s. (ďalej len „výrobky“), ktorý je označený súťažným kupónom a to v termíne od 01.06.2012 do 31.07.2012.
Po zakúpení výrobku spotrebiteľ odtrhne perforovanú časť kupónu a zotrie stieraciu časť kupónu. Po zotretí stieracej časti získava  výhru uvedenú v zotretej časti kupónu.
Za súťažiaceho sa považuje osoba, ktorá riadne zakúpila daný výrobok. Každý účastník súťaže, ktorý splní jej podmienky bude do súťaže zapojený (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadatelia sú oprávnení vylúčiť zo súťaže všetkých účastníkov, ktorí nebudú spĺňať podmienky pre zapojenie sa do súťaže
5. Výhry v súťaži
Nižšie uvedené výhry sú platné pre územie Slovenskej republiky.
1001 ks kupónov v hodnote 10 Eur s DPH k nákupu produktov cez eshop.tescoma.sk
Všetky ostatné samolepiace kupóny budú obsahovať garantovanú výhru a to 20% zľavu z nákupu na eshop.tescoma.sk. Zľava sa nevzťahuje už na zľavnené produkty a zľavu nie je možné kombinovať s inou prebiehajúcou akciou.
Ak si výherca neuplatní nárok na výhru do 30.9.2012, nárok výhercu na výhru zaniká a výhra prepadá v prospech usporiadateľa bez toho, aby výhercovi vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany usporiadateľa.
6. Odovzdanie výhier
Výherca bude výhre okamžite informovaný o výhre po zotretí stieracej časti kupónu. K uplatneniu je nutné overiť výhru na eshop.tescoma.sk
Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výherca si nemôže nárokovať na inú výhru, ako tú, ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú v súvislosti s používaním výhier. Výhercom nevzniká právo výhry reklamovať ak nebude pre daný prípad dohodnuté inak.
7.Informácie o daniach
Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov  v zmysle  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,97 EUR (5.000,- Sk) vrátane DPH sú od dane oslobodené.
8. Ďalšie ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo  súťaž skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude táto zmena vykonaná písomne vo forme dodatku a zverejnená na internetovej stránke:www.hyza.sk a www.tescoma.sk . Účinnosť tejto zmeny nastáva okamžikom zverejnenia. Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo výmeny výhier bez udania dôvodov za výhry, ktoré predstavujú zodpovedajúcu náhradu.
Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.
Usporiadatelia týmto nepreberajú voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, ako je uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené.
Tieto pravidlá súťaže sú dostupné na www.hyza.sk a www.tescoma.sk
Súhlas so zverejnením osobných údajov
Účastník súťaže zapojením sa do súťaže udeľuje usporiadateľomi súťaže súhlas podľa § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, aby usporiadatelia  súťaže prostredníctvom tlače, internetu alebo iného  masovokomunikačného prostriedku zverejnili obrazové a zvukové záznamy, obrazové snímky a podobizne výhercu súťaže. Výherca súťaže zároveň podľa § 7 zákona č.

 

Komentáre

Pre možnosť pridávania komentárov je treba sa prihlásiť/zaregistrovať.

Zaregistrovať sa