Informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje členov TESCOMA klubu sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

 

 1. Identifikácia prevádzkovateľa

Osobné údaje spracúva:

Obchodné meno: TESCOMA s.r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 3015/R
Sídlo: Nimnická cesta 1495/21, 020 01 Púchov
IČO: 31 343 988
Zast.: Miroslav Palát, konateľ
email: eshopsk@tescoma.sk
tel.č. 042 2275 521
(ďalej ako ,,prevádzkovateľ“)

 

 1. Kategórie a rozsah spracúvaných  osobných údajov, právny základ ich spracúvania a doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje členov vernostného programu TESCOMA klub spracúvame len v rozsahu, ktorý potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu a ktorý je uvedený v tomto dokumente.

a/ Kategória a rozsah osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu :

 • meno,
 • priezvisko,
 • adresa,
 • email,
 • tel. č.
 • dátum narodenia,
 • dátum prihlášky,
 • podpis,
 • údaje o nákupoch,
 • údaje o získaných a využitých výhodách,
 • iné údaje získané v súvislosti s vernostným programom.


b/ Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom :

 • prijatia a vybavenia prihlášky do vernostného programu,
 • realizácie členstva vo vernostnom programe TESCOMA klub, ako aj s ňou súvisiacou komunikáciou a realizáciou v súťažiach či iných akciách určených pre členov TESCOMA klubu,
 • zasielanie obchodných oznámení pre členov TESCOMA klubu,
 • ponuky tovaru a služieb TESCOMA v súvislosti s členstvom v TESCOMA klube,
 • rozhodovania založenom výhradne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.


c/ Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov za uvedeným účelom je váš súhlas.

Nemáte povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutné pre vaše členstvo vo vernostnom programe „TESCOMA klub“ (ďalej tiež ako „TK“). Bez poskytnutia týchto osobných údajov sa nemôžete stať členmi TK a participovať na výhodách členstva. Udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (viď. bod „Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov"), avšak odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, rovnako ako aj odvolanie súhlasu s rozhodovaním založeným výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, bude mať za následok zánik vášho členstva v  TESCOMA klube.

 

 1. Spôsob spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovane aj manuálne. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov pre vyššie uvedené účely, môžete byť na základe Vami udeleného súhlasu ¸v súlade s ustanovením čl. 22 ods.2 GDPR predmetom rozhodnutia, založenom výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Profilovaním sa podľa ustanovení článku 4 ods.4 GDPR rozumie: ,,akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom“.

Prevádzkovateľ pri profilovaní využíva osobné údaje za účelom prispôsobenia  webu a obchodných oznámení vašim preferenciám a potrebám na základe vašich predošlých aktivít na webe. Udelenie súhlasu s profilovaním je nevyhnutné pre vaše členstvo vo vernostnom programe TESCOMA klub.

 

 1. Príjemcovia a sprostredkovatelia osobných údajov:

Príjemcovia vašich osobných údajov budú osoby poskytujúce nástroje za účelom cieľového oslovenia alebo zlepšenia kvality našich služieb. V prípade vašej registrácie do vernostného programu TESCOMA klub uskutočnenej v kamennej predajni,  bude príjemcom vašich osobných údajov prevádzkovateľ príslušnej predajne (pokiaľ sa jedná o osobu odlišnú od prevádzkovateľa uvedeného v záhlaví tohto dokumentu).

Vaše osobné údaje môžu byť prevádzkovateľom poskytnuté aj ďalším subjektom poskytujúcim dostatočnú záruku ochrany vašich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ poveril na základe písomnej zmluvy so spracúvaním osobných údajov (t.j. sprostredkovatelia). Sprostredkovatelia sú subjekty uvedené ďalej v tomto dokumente.

 

 1. Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú prevádzkovateľom uchovávané po dobu trvania vášho členstva v TESCOMA klube, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Odvolanie súhlasu má za následok zánik vášho členstva v TESCOMA klube, ako aj zánik práva prevádzkovateľa spracúvať vaše osobné údaje.

 

 1. Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov:

Právo odvolať súhlas so spracúovaním osobných údajov

Mate právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov pre vyššie uvedené účely, ako aj právo odvolať svoj udelený súhlas s profilovaním. Urobiť tak môžete podpísaným písomným oznámením zaslaným na poštovú adresu alebo kontaktný email prevádzkovateľa uvedený v záhlaví tohto dokumentu. Odvolaním ktoréhokoľvek vami poskytnutého súhlasu, nie je dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov v dobe, pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia, či vaše osobné údaje sú alebo nie sú prevádzkovateľom spracúvané. Pokiaľ vaše osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané, mate právo získať k nim prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeloch spracúvania osobných údajov;
 • kategóriách dotknutých osobných údajov;
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
 • plánovanom období, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané
 • existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania či práva vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade; Úrad na ochranu osobných údajov: Hraničná 12, 820 07 Bratislava., Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;
 • tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania.

Prevádzkovateľ vám poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšiu kópiu na žiadosť dotknutej osoby môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe vynaloženia administratívnych nákladov.

Právo na opravu či doplnenie

Máte právo, aby boli spracúvané len vaše správne a aktuálne osobné údaje. S tým súvisí aj vaše právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracúvania, máte rovnako právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie;
 • vzniesli ste námietky proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 odst. 2 GDPR (viď bod „Právo vzniesť námietku“);
 • osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Právo na vymazanie sa neuplatní, pokiaľ je daná výnimka podľa GDPR alebo zákona, zvlášť preto, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre:

 • splnenie právnej povinnosti, ktoré vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • popierate presnosť spracúvaných osobných údajov, spracúvanie bude obmedzené na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracúvanie je protiprávne a vy odmietnete vymazanie týchto osobných údajov a požiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uchovávania, spracúvané len s vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu či obhajoby právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, ktorý zahŕňa aj profilovanie. Pokiaľ takú námietku vznesiete, nebudú už vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu spracúvané.

Právo na prenositeľnosť údajov:

Máte právo, aby prevádzkovateľ preniesol vaše osobné údaje spracúvané automatizovane, na základe vášho súhlasu inému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli prenesené priamo jedným prevádzkovateľom druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky uskutočniteľné.

Ako môžete tieto svoje práva uplatniť?

Svoje práva vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa na adrese pre doručovanie TESCOMA s.r.o., so sídlom Nimnická cesta 1495/21, 020 01 Púchov alebo na adrese elektronickej pošty eshopsk@tescoma.sk, prípadne telefonicky na 042 2275 521, alebo na webe www.tescoma.sk.

Spôsob poskytnutia informácií

Prevádzkovateľ informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Ak kontaktujete prevádzkovateľa elektronicky na jeho e-mailovú adresu, budú vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

Právo podať sťažnosť

Na postup prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne :

Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Zoznam sprostredkovateľov:

ACOMWARE s.r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4. Prevádza zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

VIVmail.cz s.r.o., Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1. Poskytuje licenciu pre software na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

MARKET VISION s.r.o., Baarova 1405/3a, 140 00 Praha 4. Zisťovanie spätnej väzby od zákazníkov prostredníctvom aplikácie feedTRACK.

 

 

Komentáre

Pre možnosť pridávania komentárov je treba sa prihlásiť/zaregistrovať.

Zaregistrovať sa